Strizlikovec novozelandsky - Gerygone igata - Grey warbler - riroriro 1707

Strizlikovec novozelandsky - Gerygone igata - Grey warbler - riroriro 1707

Strizlikovec novozelandsky - Gerygone igata - Grey warbler - riroriro 1707