Strizlikovec novozelandsky - Gerygone igata - Grey warbler - riroriro 3215u

Strizlikovec novozelandsky - Gerygone igata - Grey warbler - riroriro 3215u

Strizlikovec novozelandsky - Gerygone igata - Grey warbler - riroriro 3215u