Strizlikovec novozelandsky - Gerygone igata - Grey warbler - riroriro 3219

Strizlikovec novozelandsky - Gerygone igata - Grey warbler - riroriro 3219

Strizlikovec novozelandsky - Gerygone igata - Grey warbler - riroriro 3219