Strizlikovec novozelandsky - Gerygone igata - Grey warbler - riroriro 3249

Strizlikovec novozelandsky - Gerygone igata - Grey warbler - riroriro 3249

Strizlikovec novozelandsky - Gerygone igata - Grey warbler - riroriro 3249