Strizlikovec novozelandsky - Gerygone igata - Grey warbler - riroriro 3257

Strizlikovec novozelandsky - Gerygone igata - Grey warbler - riroriro 3257

Strizlikovec novozelandsky - Gerygone igata - Grey warbler - riroriro 3257